1.สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2549
2.รายงานประจำปี 2549 ของคณะกรรมการ
3.รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและนิยามกรรมการอิสระ
4.ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5.หนังสือมอบฉันทะ และข้อมูลกรรมการอิสระ
- แบบ ก. (แบบทั่วไปไม่ซับซ้อน)
- แบบ ข. (แบบกำหนดรายละเอียดต่างๆที่มอบฉันทะอย่างชัดเจนตายตัว)
- แบบ ค. (แบบเฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียนในไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
- ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ บริษัท มติชน จำกัด(มหาชน)
6.เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
7.แผนที่สถานที่จัดประชุม
8.รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2550
9.Clip Video บันทึกการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2550


ข้อมูลทั่วไป

   ชื่อบริษัท    บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
   ประเภทของธุรกิจหลัก    ผลิตและจำหน่ายหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ
   ที่ตั้งสำนักงาน    12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว
    เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900   (แผนที่)
   โทรศัพท์    0-2589-0020
   โทรสาร    0-2589-7049
   ทุนจดทะเบียน    245,000,000 บาท
   ทุนเรียกชำระแล้ว    205,000,000 บาท
   เลขทะเบียนบริษัท    0107536001451 ( เดิมเลขที่ บมจ.219 )
   Home Page    www.matichon.co.th


นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น >10%

ลำดับ รายชื่อบริษัท ประเภทกิจการและลักษณะธุรกิจ ประเภทหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) อัตราการถือหุ้นต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ของธุรกิจ
1. บริษัท งานดี จำกัด จัดจำหน่ายหนังสือ สามัญ 1,194 99.50
2. บริษัท ข่าวสด จำกัด หนังสือพิมพ์ สามัญ 12,499,994 99.99


บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
   ประเภทหลักทรัพย์    หุ้นสามัญ
   นายทะเบียนหลักทรัพย์    บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
   62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4 , 6-7 ถนนรัชดาภิเษก
   แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
   โทร. 0-2229-2800 โทรสาร. 0-2359-1262-3
    ผู้สอบบัญชี    นายสมชาย คุรุจิตโกศล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3277 หรือ
   นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663
   บริษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
   128/151 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 14 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
   โทร. 02- 216-5595 - 7   โทรสาร . 02 - 216-5596 - 7
   ที่ปรึกษากฎหมาย    นายศิษฎ์ สุนันท์สถาพร
   318 ซอยลาดพร้าว 47 ( สะพาน 2 ) แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ
    กรุงเทพมหานคร 10240   โทร. 02- 589-2222

   ที่ปรึกษาทางการเงิน    บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)