รายงานประจำปี 2556
ANNUAL REPORT 2013

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
MATICHON PUBLIC CO., LTD.

วิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision and Mission)
คณะกรรมการบริหาร (Board of Directors)
ข้อมูลสรุปทางการเงิน (Consolidated Financial Report)
รายงานคณะกรรมการ (Report of the Board of Directors)
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (Report of Audit Committee)
ข้อมูลทั่วไป (General lnformation)
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ (Matichon Public Co., Ltd. Overall Business)
การเปลื่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2556 (Change and Development)
กิจกรรมเพื่อสังคม (Activities for Social Contribution)
ผู้ถือหุ้น (Shareholders)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (Explanation and Analysis of Financial Status and Performance)
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน (Report on Responsibilities of the Board of Directors towards the Financial Report)
รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Auditor's Report)
งบการเงิน (Financial Statements)