เอกสารประชุมผู้ถือหุ้น
หัวข้อ Download
ประจำปี 2560
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
- สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
- รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
- นิยามกรรมการอิสระ
- ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องแสดงก่อนประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
- ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
- แผนที่สถานที่จัดประชุม
- หนังสือมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
- รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 02-589-0020 ต่อ 1705, 1762 e-mail : [email protected]
มติชนกรุ๊ป : มติชนออนไลน์ ประชาชาติธุรกิจ ข่าวสด | มติชนรายสัปดาห์ | ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีชาวบ้าน |  เส้นทางเศรษฐี | ศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดข่าว ห้องสมุดภาพ 
สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์สี งานดี ศูนย์อบรมอาชีพและธุรกิจมติชน 
All Site Contents Copyright © by Matichon Public Co., Ltd. All Rights Reserved.