ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อ สถานที่ตั้ง
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท : บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ : MATI
ประเภทของธุรกิจหลัก : - ผลิตและจำหน่ายหนังสือพิมพ์สิ่งพิมพ์ และรับจ้างโฆษณา
- ธุรกิจอบรมวิชาชีพและรับจ้างพิมพ์
- ธุรกิจผลิตสื่อโทรทัศน์
- ธุรกิจรับจ้างจัดงาน
ที่ตั้งสำนักงาน : 12  ถนนเทศบาลนฤมาล  หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900 
โทรศัพท์ : 0-2589-0020  
โทรสาร : 0-2589-7049
ทุนจดทะเบียน : 225,349,200  บาท(หุ้นสามัญ 225,349,200 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนเรียกชำระแล้ว : 185,349,200  บาท(หุ้นสามัญ 185,349,200 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001451
เว็บไซต์ : www.matichon.co.th
อีเมล : เลขานุการบริษัท [email protected]
นักลงทุนสัมพันธ์ [email protected]
   
ชื่อ สถานที่ตั้งของบริษัทย่อย  
ชื่อบริษัท : บริษัท ข่าวสด จำกัด
ประเภทของธุรกิจหลัก : ผลิตหนังสือพิมพ์ และรับจ้างโฆษณา
ที่ตั้งสำนักงาน : 40/10  ถนนเทศบาลนิมิตใต้ หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900 
โทรศัพท์ : 0-2589-2222 โทรสาร 0-2954-3992
ทุนจดทะเบียน : ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 125,000,000 บาท (12,500,000 หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  สัดส่วนเงินลงทุนอัตราร้อยละ 99.99
   
ชื่อ สถานที่ตั้งของบริษัทย่อย  
ชื่อบริษัท : บริษัท งานดี จำกัด
ประเภทของธุรกิจหลัก : ให้บริการจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์
ที่ตั้งสำนักงาน : 12  ถนนเทศบาลนฤมาล  หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900  
โทรศัพท์ : 0-2589-0020 โทรสาร 0-2589-7183
ทุนจดทะเบียน : ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 15,000,000 บาท (1,500,000 หุ้น)    
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท สัดส่วนเงินลงทุนอัตราร้อยละ 99.96
   
ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
ประเภทหลักทรัพย์ :          หุ้นสามัญ
นายทะเบียนหลักทรัพย์    : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2009-9000 โทรสาร 0- 2009-9991
SET Contact center 0- 22009-9999
เว็บไซต์ :  www.set.or.th/tsd, อีเมล: [email protected]
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ไม่มีหุ้นกู้
ผู้สอบบัญชี : น.ส.ประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ
นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369
บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
ชั้น 19 ยูนิต 4 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 0-2231-3980-7 โทรสาร 0-2231-3988
อีเมล : [email protected] เว็บไซต์ www.amc-mri.com
ที่ปรึกษากฎหมาย :  นายศิษฎ์ สุนันท์สถาพร
318 ซอยลาดพร้าว 47 ( สะพาน 2 )
แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2589-2222
ที่ปรึกษาทางการเงิน : ไม่มี
ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ  : ไม่มี
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 02-589-0020 ต่อ 1705, 1762 e-mail : [email protected]
มติชนกรุ๊ป : มติชนออนไลน์ ประชาชาติธุรกิจ ข่าวสด | มติชนรายสัปดาห์ | ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีชาวบ้าน |  เส้นทางเศรษฐี | ศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดข่าว ห้องสมุดภาพ 
สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์สี งานดี ศูนย์อบรมอาชีพและธุรกิจมติชน 
All Site Contents Copyright © by Matichon Public Co., Ltd. All Rights Reserved.