ประวัติบริษัท

            จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2521 ในนาม บริษัท มติชน จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียน เริ่มแรก1 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการพิมพ์โดยเป็น ผู้พิมพ์หนังสือและนิตยสารต่าง ๆ และรับจ้างโฆษณาได้รับ อนุมัติเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2532 และแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จํากัด ต่อกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2536 ทะเบียนเลขที่บมจ.219 ปัจจุบันมีทุนจด ทะเบียนทั้งสิ้น 245 ล้านบาท
            ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทบริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์และ สิ่งพิมพ์อื่นๆ มีผลิตภัณฑ์หลักคือ หนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือพิมพ์ราย 3 วัน หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์นิตยสารและ หนังสือเฉพาะกิจประเภทต่างๆ ดังรายการต่อไปนี้
            บริษัท มติชน จํากัด(มหาชน) ประกอบไปด้วยบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท คือ บริษัท ข่าวสดจํากัด (ถือหุ้น 99.99%) ซึ่งประกอบ กิจการออกหนังสือพิมพ์รายวัน "ข่าวสด" และออกหนังสือเฉพาะกิจและบริษัท งานดีจํากัด (ถือหุ้น 99.5%) ซึ่งประกอบ กิจการจัดจําหน่ายหนังสือในเครือของบริษัทฯและของสํานักพิมพ์อื่นๆ โดยปัจจุบัน บริษัท มติชน จํากัด(มหาชน) รับจ้าง พิมพ์หนังสือพิมพ์ข่าวสดให้แก่บริษัท ข่าวสด จํากัด สําหรับบริษัท งานดีจํากัด นั้น เป็นผู้จัดจําหน่ายหนังสือทุกฉบับใน เครือของมติชน
            บริษัท ข่าวสดจํากัดเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มติชน จํากัด(มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการออกหนังสือพิมพ์รายวัน "ข่าวสด" นับเป็นหนังสือพิมพ์ที่สร้างประวัติศาสตร์ไว้ในวงการหนังสือพิมพ์เมืองไทย ที่ใช้ระยะเวลาดําเนินการเพียงไม่กี่ปี สามารถยึดครองส่วนแบ่งการตลาด มียอดจําหน่ายเป็นอันดับ 3ของประเทศในกลุ่มหนังสือพิมพ์รายวันด้วยกัน และบริษัท ข่าวสดจํากัดยังออกหนังสือเฉพาะกิจด้วย บริษัท งานดีจํากัดเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทมติชน จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบกิจการจัดจําหน่ายหนังสือในเครือของ บริษัทฯและของสํานักพิมพ์อื่นๆ ให้แก่เอเย่นต์ต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดโดยวิธีการขนส่งทั้งทางบก และทางอากาศ บริษัทมีเอเย่นต์จัดจําหน่ายหนังสือพิมพ์ในเครือทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยการจัดจาหน่ายชนิดขายฝากแก่ เอเย่นต์ที่บริษัทจะตั้งเป็นตัวแทนจําหน่ายและรับช่วงขายต่อให้แก่ร้านค้าต่อไป
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 02-589-0020 ต่อ 1705, 1762 e-mail : [email protected]
มติชนกรุ๊ป : มติชนออนไลน์ ประชาชาติธุรกิจ ข่าวสด | มติชนรายสัปดาห์ | ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีชาวบ้าน |  เส้นทางเศรษฐี | ศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดข่าว ห้องสมุดภาพ 
สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์สี งานดี ศูนย์อบรมอาชีพและธุรกิจมติชน 
All Site Contents Copyright © by Matichon Public Co., Ltd. All Rights Reserved.