วิสัยทัศน์
      มติชนเป็นองค์กรธุรกิจสื่อสารมวลชน ที่มุ่งผลิตสื่อที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มีเสถียรภาพและความก้าวหน้าทางธุรกิจ ทันสมัยสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงทุกด้าน


พันธกิจ
      ผลิตสื่อที่มีความถนัดและหลากหลาย พัฒนาองค์กรเป็นผู้นำในการให้บริการข้อมูล ข่าวสารเป็นฐานข้อมูลของสังคมที่เที่ยงตรง เปิดกว้างรองรับและมีส่วนร่วมในการสร้าง ความเจริญก้าวหน้า ความเปิดเผยโปร่งใส ความยุติธรรมในสังคมทุกมิติ เป็นสถาบัน ทางการสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพ ยึดมั่นในความจริง เปิดช่องทางการให้บริการและเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารทันสมัย (New Media) ให้บริการลูกค้าและผู้สนับสนุนอย่างมี ประสิทธิภาพ พัฒนานักสื่อสารมวลชนที่มีความสามารถรับผิดชอบ มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความ มั่นคงทางวิชาชีพ ส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 02-589-0020 ต่อ 1705, 1762 e-mail : [email protected]
มติชนกรุ๊ป : มติชนออนไลน์ ประชาชาติธุรกิจ ข่าวสด | มติชนรายสัปดาห์ | ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีชาวบ้าน |  เส้นทางเศรษฐี | ศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดข่าว ห้องสมุดภาพ 
สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์สี งานดี ศูนย์อบรมอาชีพและธุรกิจมติชน 
All Site Contents Copyright © by Matichon Public Co., Ltd. All Rights Reserved.