ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

11 สิงหาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
11 สิงหาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2(F45-3)
11 สิงหาคม 2560 งบการเงินไตรมาส 2/2560( สอบทานแล้ว)
12 พฤษภาคม 2560 ต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบ
12 พฤษภาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
12 พฤษภาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
12 พฤษภาคม 2560 งบการเงินไตรมาส 1/2560 (สอบทานแล้ว)
8 พฤษภาคม 2560 การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 บนเว็บไซต์บริษัท
25 เมษายน 2560 แจ้งมติชนที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
17 มีนาคม 2560 แจ้งการงดจ่ายเงินปันผล / กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
24 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี (F45-3)
24 กุมภาพันธ์ 2560 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
24 กุมภาพันธ์ 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
30 ธันวาคม 2559 การเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ล่วงหน้า
23 ธันวาคม 2559 แจ้งผู้บริหารลาออกและแต่งตั้งผู้บริหาร
11 สิงหาคม 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
11 สิงหาคม 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
11 สิงหาคม 2559 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
11 สิงหาคม 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
11 สิงหาคม 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
11 สิงหาคม 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2
24 มิถุนายน 2559 แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
13 พฤษภาคม 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
13 พฤษภาคม 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1
13 พฤษภาคม 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
12 พฤษภาคม 2559 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท
28 เมษายน 2558 แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
18 มีนาคม 2559 แจ้งการงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
26 กุมภาพันธ์ 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
26 กุมภาพันธ์ 2559 งบการเงินราบปี 2558
26 กุมภาพันธ์ 2559 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
2 กุมภาพันธ์ 2559 การเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ล่วงหน้า
13 พฤศจิกายน 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
13 พฤศจิกายน 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 3(F45-3)
13 พฤศจิกายน 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
14 สิงหาคม 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
14 สิงหาคม 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 2(F45-3)
14 สิงหาคม 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
15 พฤษภาคม 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558
15 พฤษภาคม 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 พฤษภาคม 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี. ค.2558
15 พฤษภาคม 2558 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
28 เมษายน 2558 แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
20 มีนาคม 2558 จ่ายเงินปันผล/กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
27 กุมภาพันธ์ 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
27 กุมภาพันธ์ 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี (F45-3)
27 กุมภาพันธ์ 2558 งบการเงินรายปี 2557
30 มกราคม 2558 การเปิดให้ผู้ถือหุุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ล่วงหน้า
14 พฤศจิกายน 2557 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557
14 พฤศจิกายน 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2557
14 พฤศจิกายน 2557 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
27 ตุลาคม 2557 ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
14 สิงหาคม 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2557
14 สิงหาคม 2557 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 สิงหาคม 2557 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557
15 พฤษภาคม 2557 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) แก้ไข
15 พฤษภาคม 2557 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557
15 พฤษภาคม 2557 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 พฤษภาคม 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2557
09 พฤษภาคม 2557 เผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 บนเว็บไซต์ของบริษัท
25 เมษายน 2557 แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
25 เมษายน 2557 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
09 เมษายน 2557 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์
14 มีนาคม 2557 จ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
28 กุมภาพันธ์ 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2556
28 กุมภาพันธ์ 2557 งบการเงินรายปี 2556
28 กุมภาพันธ์ 2557 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 02-589-0020 ต่อ 1705, 1762 e-mail : Secretary_b@matichon.co.th
มติชนกรุ๊ป : มติชนออนไลน์ ประชาชาติธุรกิจ ข่าวสด | มติชนรายสัปดาห์ | ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีชาวบ้าน |  เส้นทางเศรษฐี | ศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดข่าว ห้องสมุดภาพ 
สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์สี งานดี ศูนย์อบรมอาชีพและธุรกิจมติชน 
All Site Contents Copyright © by Matichon Public Co., Ltd. All Rights Reserved.