แจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์ ปี 2558

วัน/เดือน/ปี หัวข้อ
13 พฤศจิกายน 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
13 พฤศจิกายน 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 3(F45-3)
13 พฤศจิกายน 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
14 สิงหาคม 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
14 สิงหาคม 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 2(F45-3)
14 สิงหาคม 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
15 พฤษภาคม 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558
15 พฤษภาคม 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 พฤษภาคม 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี. ค.2558
15 พฤษภาคม 2558 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
28 เมษายน 2558 แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
20 มีนาคม 2558 จ่ายเงินปันผล/กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
27 กุมภาพันธ์ 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
27 กุมภาพันธ์ 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี (F45-3)
27 กุมภาพันธ์ 2558 งบการเงินรายปี 2557
30 มกราคม 2558 การเปิดให้ผู้ถือหุุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ล่วงหน้า
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 02-589-0020 ต่อ 1705, 1762 e-mail : [email protected]
มติชนกรุ๊ป : มติชนออนไลน์ ประชาชาติธุรกิจ ข่าวสด | มติชนรายสัปดาห์ | ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีชาวบ้าน |  เส้นทางเศรษฐี | ศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดข่าว ห้องสมุดภาพ 
สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์สี งานดี ศูนย์อบรมอาชีพและธุรกิจมติชน 
All Site Contents Copyright © by Matichon Public Co., Ltd. All Rights Reserved.