แจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์ ปี 2561

วัน/เดือน/ปี หัวข้อ
13 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการดำเนินงานของขจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พฤศจิกายน 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 3 /2561 (สอบทานแล้ว)
13 พฤศจิกายน 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
14 สิงหาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของขจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 สิงหาคม 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 2 /2561 (สอบทานแล้ว)
14 สิงหาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
14 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของขจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พฤษภาคม 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 1 /2561 (สอบทานแล้ว)
14 พฤษภาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2561
10 พฤษภาคม 2561 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 บนเว็บไซต์บริษัท
27 เมษายน 2561 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
14 มีนาคม 2561 แจ้งกรรมการลาออก
27 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
27 กุมภาพันธ์ 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
27 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 กุมภาพันธ์ 2561 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
19 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริศัทประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า
5 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
31 มกราคม 2561 การให้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 02-589-0020 ต่อ 1705, 1762 e-mail : [email protected]
มติชนกรุ๊ป : มติชนออนไลน์ ประชาชาติธุรกิจ ข่าวสด | มติชนรายสัปดาห์ | ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีชาวบ้าน |  เส้นทางเศรษฐี | ศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดข่าว ห้องสมุดภาพ 
สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์สี งานดี ศูนย์อบรมอาชีพและธุรกิจมติชน 
All Site Contents Copyright © by Matichon Public Co., Ltd. All Rights Reserved.